Gdzie, jak złożyć wniosek, by otrzymać kartę pobytu?

Obowiązkiem każdego cudzoziemca, który chce zamieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest legalizacja pobytu w Polsce. Dowodem dopełniania wszelkich formalności jest karta pobytu. W jaki sposób można o nią zawnioskować i jakie daje przywileje? Kompleksowe informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu (www.lexadvena.com) jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt na terenie Polski. Może on był czasowy lub stały. Przydzielana jest również osobom: będącym rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej, w trudnej sytuacji humanitarnej, którym udzielono ochrony uzupełniającej, a także uchodźcom. O kartę pobytu wnioskować można zarówno podczas legalnego, jak i nielegalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niej możliwe jest potwierdzenie tożsamości cudzoziemca, a sprawdzenie, na jaki czas jego pobyt jest zalegalizowany. Ponadto karta pobytu stanowi dokument, dzięki któremu cudzoziemiec może podjąć pracę na terenie Rzeczypospolitej bez dodatkowych zezwoleń. Umożliwia także wielokrotne przekraczanie granic państw ze Strefy Schengen bez konieczności ubiegania się o wizę.

Jak złożyć wniosek o kartę pobytu?

Wniosek o kartę pobytu może złożyć każdy cudzoziemiec, w przypadku którego zachodzą okoliczności uzasadniające konieczność zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez czas powyżej 3 miesięcy. Wyjątkiem jest karta pobytu wynikająca z udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Związana jest ona z podjęciem pracy tymczasowej, jak i krótkotrwałym pobytem na terenie Polski. O kartę pobytu wnioskować należy osobiście do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składany jest przez rodzica bądź opiekuna. W większości wypadków konieczne jest złożenie odcisków palców podczas składania wniosku, jednak z tego obowiązku mogą być zwolnione m.in. dzieci do 6. roku życia lub osoby ubiegające się o pozwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, które w dniu złożenia wniosku przebywały poza granicami Polski. Do wniosku o wydanie karty pobytu konieczne jest dołączenie:

  • 4 aktualnych fotografii o określonych parametrach,
  • kserokopii ważnego dokumentu podróży,
  • dokumentów, które potwierdzają spełnienie przesłanek wydania karty pobytu (ich załączenie przyspieszy procedurę oraz zniweluje formalności).

Konieczne jest uiszczenie opłat skarbowej (zazwyczaj 340 zł) oraz opłaty za wydanie karty – 50 zł. Dla nieletnich oraz osób w trudnej sytuacji materialnej obowiązują ulgi.

Ile ważna jest karta pobytu? Jak wnioskować o nową?

Omawiając kwestię złożenia wniosku o kartę pobytu, nie należy zapominać o tym, że jest to dokument wystawiany na określony czas. Terminy ważności określone zostały w ustawie o cudzoziemcach. Z przepisów jasno wynika, że zezwolenie na pobyt czasowy jest ważne przez okres, na jaki udzielono zezwolenia. Ponadto pozwolenie na pobyt stały obowiązuje przez 10 lat od dnia wydania, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – 5 lat, a zgoda na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych działa przez 2 lata. Karta pobytu po upływie opisanych wyżej terminów może zostać wydana ponownie. Konieczne jest do tego złożenie wniosku najpóźniej na 30 dni przed upływem jej ważności. Powinien być on złożony do wojewody. Załączniki do wniosku stanowią:

  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (lub w szczególnych wypadkach innego dokumentu tożsamości),
  • 2 aktualne fotografie,
  • dokumenty umożliwiające weryfikację okoliczności i danych, które zostały podane we wniosku.

Opłata za wydanie kolejnej karty pobytu to 50 zł, jednak cudzoziemiec spełniający określone warunki może otrzymać ulgę w opłacie.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij